Masguda I. Shamsutdinova's site


 

Turks in Tatarstan

Chuvashs-Tatar
img1Gagauzs
img2Tatar-Yakut
img3Kyrgyz-Tatar
img4Kazakh-Tatar
img5